Regulamin

REGULAMIN PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA –> Regulamin odbioru

P-325/5/2007/18

REGULAMIN PRZEDSZKOLA NR 325

Opracowany na podstawie Statutu Przedszkola,
zatwierdzonego przez Radę Pedagogiczną w dniu 31.08.2018r.

 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 3 – go roku życia,
  w szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 2. Przedszkole jest czynne w godzinach od 7.00 do 17.00.
 3. Dzieci do przedszkola przyprowadzamy w godzinach:
  • od 7.00 do 8.45,
  • rodzice zobowiązani są do wcześniejszego informowania nauczycieli o późniejszym przyjściu dziecka do Przedszkola.
 4. Dzieci odbieramy z Przedszkola od godziny 12.30 do 17.00.
 5. Dzieci odbierają rodzice (opiekunowie) lub inne pełnoletnie osoby upoważnione na piśmie przez obojga rodziców. Dzieci są odbierane za pomocą wideofonu. Nad bezpieczeństwem dzieci w szatni czuwa osoba do tego wyznaczona.
 6. Do Przedszkola przyprowadzane są dzieci zdrowe.
 7. W Przedszkolu nie podaje się dziecku żadnych leków.
 8. Na terenie Przedszkola współpracują ze sobą w sprawach dotyczących wychowania, kształcenia i opieki nad dziećmi:
  • Dyrektor Przedszkola
  • Rada Pedagogiczna
  • Rada Rodziców.
 9. Program wychowania przedszkolnego w oparciu o podstawę programową realizowany jest przez cały czas pobytu dziecka w przedszkolu.
 10. Rodzice mają prawo do:
  1. poznania treści Statutu Przedszkola Nr325;
  2. Poznania Koncepcji pracy przedszkola
  3. pełnej informacji dotyczącej dziecka;
  4. kontaktu z Dyrektorem Przedszkola w celu uzyskania informacji, przekazywania swojej opinii lub rozwiązywania problemów;
  5. uczestniczenia w zajęciach, zebraniach, warsztatach, imprezach i uroczystościach organizowanych przez Przedszkole;
  6. uzyskiwania informacji dotyczących działalności Rady Rodziców oraz wydatkowania funduszy wpłacanych na rzecz Rady Rodziców,
   przekazywania swoich uwag, pomysłów i opinii dotyczących jej działalności.
 11. Rodzice zobowiązani są do:
  1. punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola;
  2. wnoszenia opłat za Przedszkole w wyznaczonych terminach;
  3. informowania nauczycieli o każdorazowej zmianie numeru kontaktowego;
  4. informowania nauczycieli o zmianach dotyczących zdrowia dziecka;
  5. wprowadzania dziecka do budynku przedszkolnego i przekazywanie go pod opiekę nauczycieli Przedszkola;
  6. przestrzegania ustalonych terminów spotkań oraz rozmów indywidualnych z nauczycielami i specjalistami.
 12. Rekrutacja dzieci:
  • okres rekrutacji na następny rok szkolny ustala organ prowadzący;
  • rekrutacja przebiega za pomocą systemu elektronicznego;
  • po zakończeniu rekrutacji przez system wywieszane są listy dzieci przyjętych do Przedszkola Nr 325.

Wszystkich pracowników przedszkola oraz rodziców i opiekunów obowiązuje takt i kultura we wzajemnych kontaktach.

Dyrektor Przedszkola

Wioletta Szczepaniuk

Reguły dla Rodziców:

1. Osoba, która przyprowadza dziecko do przedszkola oddaje je bezpośrednio pod opiekę pracownikowi przedszkola, ponieważ aby w pełni zadbać o bezpieczeństwo dzieci musimy posiadać informację, że dziecko jest już w przedszkolu.

2. Dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola do godz. 8.45. W uzasadnionych przypadkach (po wcześniejszym zgłoszeniu) dziecko może być przyprowadzone później. Umożliwi to Państwa dzieciom pełne uczestniczenie w życiu grupy, przedszkola i pozwoli im uniknąć stresu związanego z późniejszym przybyciem.

3. Rodzice zawiadamiają pracowników przedszkola o chorobach dziecka. Po powrocie dziecka do przedszkola powinni Państwo przedstawić zaświadczenie od lekarza, że dziecko jest zdrowe. Zadaniem naszym jest troska o zdrowie Państwa dzieci i zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się chorób w przedszkolu.

4. W przedszkolu nie stosujemy wobec dzieci żadnych zabiegów medycznych z wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (poświadczonych przez lekarza) wymagających regularnego przyjmowania leku nauczyciel może podać lek dziecku. Zależy nam na zdrowiu Państwa dzieci, ale nie posiadamy wiedzy medycznej – istnieje możliwość popełnienia pomyłki, dlatego pomocne jest zaświadczenie od lekarza.

5. Rodzice, którzy podczas zabaw i zajęć dziecka przebywają na terenie przedszkola przejmują pełną odpowiedzialność za swoje dziecko. Jeżeli załatwiają Państwo jakieś sprawy w przedszkolu i nie mogą zająć się dzieckiem zobowiązani są Państwo zgłosić ten fakt nauczycielowi – wtedy on przejmuje odpowiedzialność. Dziecko nie powinno mieć wątpliwości pod czyją jest opieką i powinno wiedzieć, kto ewentualnie ma zwracać mu uwagę.

6. Dziecko może być odebrane z przedszkola przez rodziców lub pisemnie upoważnionych przez nich osoby. Odbiór dziecka należy zawsze zgłaszać nauczycielowi. Ważne jest dla nas, aby dziecko bezpiecznie wróciło do domu.