Rada rodziców

Rada Rodziców
reprezentuje rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

Rada Rodziców m.in.:
– uczestniczy w życiu przedszkola, przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy przedszkola i zaspokajania potrzeb dzieci;
– występuje do Rady Pedagogicznej i Dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola;
– wspierając działalność statutową Przedszkola może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców.
Rada Rodziców działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem Przedszkola oraz wybiera przewodniczącego.

W posiedzeniach Rady Rodziców może brać udział Dyrektor placówki mając głos doradczy. Do udziału w posiedzeniu Rady Rodziców mogą być zapraszane przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady, inne osoby z głosem doradczym. Rada zbiera się co 2 miesiące.

Przewodniczący:
p. Martyna Zielińska

Przedstawiciele grup:

Grupa I – p. Beata Mańkowska
Grupa II – p. Aneta Cybart- Wachowicz
Grupa III – p. Monika Żołądek
Grupa IV – p. Martyna Zielińska
Grupa V – p. Tadeusz Gapiński