Zamierzenia dydaktyczne

Zamierzenia dydaktyczne

Listopad
GR.I BIEDRONKI

1. „Moja rodzina”
– Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
– Rozwijanie przywiązania do tradycji i wartości rodzinnych

Edukacja matematyczna
-„Klocki” – zabawa dydaktyczna. Nabywanie przez dzieci umiejętności określenia położenia przedmiotów w przestrzeni, używanie zwrotów: wyżej, niżej,
2. “Mój dom”
– Poznawanie wybranych urządzeń elektrycznych dostępnych w domu
– Wzbogacanie słownika czynnego dzieci (o słowa związane z rodziną)

Edukacja matematyczna:
-„Koło” – zabawa dydaktyczna. Zapoznanie dzieci z figurą geometryczną “koło”.
3. „Moje prawa i obowiązki”
– Kształtowanie u dzieci świadomości posiadania praw i obowiązków
– Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat

Edukacja matematyczna:
-„Małe i duże samochody”. Próby układania samochodów od najmniejszego do największego
4. „Moje zdrowie i bezpieczeństwo”
– Wdrażanie do dbania o własne zdrowie
– Propagowanie zrdowego stylu życia

Edukacja matematyczna:
-„Matematyczne zabawy z misiami”. Rozwijanie umiejętności liczenia. Porównywanie wielkości: mały większy, największy
GR.II SŁONECZKA

1.”Moja Rodzina”
-Zabawa rozwijająca reakcje na znaki umowne: Cicho – Głośno, Zabawa orientacyjno-porządkowa „Czas na porządki”
– Nauka piosenki „Mój tata i moja mama”, Przypomnienie hymnu „Mazurek Dąbrowskiego”(nauka z dziećmi młodszymi), praca plastyczna „Portret mojej rodziny”
-słuchanie opowiadania E. Stadtmuller pt. „Magiczne drzewko”

Edukacja matematyczna
-Moja mama i mój tata” stosowanie pojęcia para i przeliczanie do 5 i więcej

2. “Mój dom”
-Zabawy ruchowe: Zabawa orientacyjno-porządkowa „Mój domek”, Zabawa z elementem równowagi „Droga do domu”
– Opowiadanie E. Stadtmuller pt. „Pod jednym dachem”
-Improwizacja ruchowa do piosenki „Urządzenia domowe”; prace plastyczne indywidualne i w małych grupach

Edukacja matematyczna
„Dom przy wesołej ulicy” – przelicza posługując się liczebnikami głównymi w zakresie 5 i więcej, stosuje pojęcia: dużo, mało, nad, pod, przed, na.

3.„Moje prawa i obowiązki”
-Zabawy ruchowe: Zabawa z elementem czworakowania „Spacer z mim psem”, zabawa bieżna z elementami dramy „Obowiązki domowe”
– Słuchanie opowiadania E. Stadtmuller pt. „Czy ja jestem gość?”
– praca plastyczna „Moje prawa”, improwizacja ruchowa do utworu „Zima” Vivaldiego

Edukacja matematyczna
– Porządkujemy figury”- segreguje figury geometryczne wg kształtu, układa zapamiętany wzór pokazany przez N. lub układa własny (dzieci 3-letnie)

4. Moje zdrowie i bezpieczeństwo”
-Zabawy ruchowe: Zabawa ruchowa z elementem równowagi „Jaki to owoc?”, zabawa z elementem toczenia „Sprawna ręka”
-Słuchanie opowiadania B. Szelągowskiej pt. „Olek i tabletki na gardło”
-Nauka zwrotki i refrenu „Wszystkie dzieci chcą być zdrowe”, prace plastyczne wg własnych inspiracji

Edukacja matematyczna
– „Zdrowo jemy, szybko rośniemy”: zajęcia matematyczne inspirowane wierszem I. R. Salach pt. „Zdrowie”

GR.III MOTYLKI

1.„Moja rodzina”.
– nazywanie członków bliższej rodziny i dalszej rodziny,
– wzbogacanie wiedzy o swojej rodzinie,
– wzmacnianie więzi emocjonalnych z rodziną.

2. „Mój dom”.
– zwrócenie uwagi na architekturę,
– dostrzeganie różnic w wyglądzie domów,
-rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat.

3. „Moje prawa i obowiązki”.
– poznawanie obowiązków poszczególnych członków rodziny,
– zachęcanie do pomagania rodzicom w wykonywaniu domowych obowiązków,
– doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i zapamiętywania poleceń.

4. „Moje zdrowie i bezpieczeństwo”.
– wdrażanie do dbania o własne zdrowie,
– utrwalanie znajomości numeru alarmowego 112,
– kształtowanie nawyków higienicznych.

Edukacja matematyczna:
– używanie pojęcia para, segregowanie przedmiotów według poleceń nauczyciela, przeliczanie w zakresie 4 i więcej,
– posługiwanie się liczebnikami głównymi w zakresie 4 i więcej, stosowanie pojęcia: dużo, mało, na, nad, przed, pod,
– segregowanie figur geometrycznych według kształtu, układanie figur geometrycznych we właściwej kolejności (według wzoru),

GR.IV PSZCZÓŁKI

1.”Moja rodzina”
– Odkrywanie litery I, i małej wielkiej, drukowanej i pisanej
– Słuchanie opowiadania „Wywiad”-rozwijanie mowy, wypowiadanie się dzieci
– Słuchanie i nauka piosenki „Jabłka w sadzie”
– Ćwiczenia emisyjne na sylabach ma, mi,me, mo, mu,ta,to,tu,ti,te

Edukacja matematyczna
– Staram się poznać drugą osobę. Próbuję nazwać części jej ciała,powiedzieć w czym jest do mnie podobna, czym się różni, co przed nią, za nią, po lewej, po prawej stronie
– Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 4

2. „Mój dom”
– Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej „ Elektryczny sen Ady.”
– „ Domy i domki”- ćwiczenia w liczeniu. Rozwijanie umiejętności liczenia i szeregowania.
– Odkrywanie litery T, małej i dużej.

Edukacja matematyczna
-Zabawa matematyczna „ W szafie Olka i Ady”. Rozwijanie umiejętności klasyfikowania, dostrzeganiu i korygowaniu rytmu.
-zapoznanie z zapisemcyfry 5

3. “Moje prawa i obowiązki”
-Słuchanie opowiadania „Kluskowanie i odkluskowanie”-uświadomienie dzieciom,że mają swoje prawa, praca z książką 24-25 str.
– Odkrywanie litery D, d małej, wielkiej, drukowanej i pisanej
– Stworzenie miejsca z prezentacją praw dzieci
– Zabawa „Obowiązki dzieci czy dorosłych”? Określanie przez dzieci, co należy do obowiązków dzieci a co do dorosłych

Edukacja matematyczna
– Wprowadzenie znaków <,>,= ćwiczenia w zabawie, określanie gdzie jest więcej mniej a gdzie tyle samo

4. “Moje zdrowie i bezpieczeństwo”
– Nauka wiersza B.Szelągowskiej „ Ruch to zdrowie”. Wyjaśnienie znaczenia.
– Odkrywanie litery K, małej i dużej / drukowanej , pisanej.
-Rozmowa na temat sytuacji zagrażających dziecku zdrowiu i życiu. Uwrażliwienie dzieci na sytuacje, które nie sprzyjają bezpieczeństwu.

Edukacja matematyczna
– Zapoznanie się z zapisem cyfry 6
GR.V SÓWKI
1.”Moja rodzina”
– Słuchanie wiersza “Mama i tata”-rozwijanie mowy, budzenie szacunku do rodziców
– Odkrywanie litery I,i
– zabawa ruchowa “Układamy serca”
– Ćwiczenia emisyjne na sylabach mi, ma, me, mo…

2.”Mój dom”
-zapoznanie dzieci z historią powstania świecy i różnego rodzaju lamp
– zapoznanie dzieci ze zwyczajami psów i kotów
– uytwalenie nazw urządzeń elektrycznych w domu i ich zastosowanie

3.,,Moje prawa i obowiązki’’
-Nauka piosenki “Moja mama” Jadwigi Kaczonowksiej
-uczestnictwo w zabawach badawczych
– doskonalenie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami i kończenia wypowiedzi
4.”Moje zdrowie i bezpieczeństwo”
-utrwalenie nawykó higienicznych
– przypomnienie o konieczności dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo
– utrwalnie numerów alarmochych w tym 112
Edukacja matematyczna:
– określanie kształtu figur według poleceń nauczyciela
– segrgowanie figur według kształtów
– porównywanie liczb w powstałych zbiorach
– liczenie słów w zdaniach
– zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 5 i 0
– kolorowe figury, ćwiczenia w liczeniu