Plan pracy dydaktycznej

Prowadząc zajęcia i pracując z dziećmi chcemy, aby każdy absolwent naszego przedszkola rozpoczynając naukę w szkole potrafił dobrze funkcjonować w roli ucznia. Dokładamy wszelkich starań, aby wykształcić w nim cechy tak ważne w dalszym życiu.
ABSOLWENT PRZEDSZKOLA NR 325 JEST:
– dojrzały emocjonalnie i społecznie;
– otwarty;
– samodzielny;
– przestrzega norm i zasad;
– odporny na stres i niepowodzenia;
– sprawny pod względem fizycznym;
– komunikatywny;
– zaradny życiowo;
– umiejętnie współdziała w grupie;
– jest twórczy i poszukujący;
– propaguje zdrowy styl życia;
– odróżnia dobro od zła;
– jest otwarty i serdeczny wobec ludzi;
– posiada umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości;
– potrafi skoncentrować się na pracy przez dłuższy czas, jest wytrwały;
– jest tolerancyjny i wykazuje się akceptacją dla odmienności ludzi.

Chcemy to uzyskać realizując następujące programy nauczania i wychowania
Podstawowym programem, według którego pracuje przedszkole i realizuje swoje zadania wychowawczo – dydaktyczne jest program „WOKÓŁ PRZEDSZKOLA” napisany przez Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba-Żabińska, który wykazuje całkowitą zgodność proponowanych treści z zawartym w podstawie programowej wykazem kompetencji.

Inne programy to programy własne stworzone przez Panią dyrektor i nauczycielki:
„Wychowanie poprzez zabawę w teatr” – program własny mgr Jolanty Paduch i mgr Katarzyny Mściwujewskiej.
Celem programu jest zetknięcie dzieci z wszelkimi działaniami teatralnymi, dającymi początek inwencji twórczej dzieci. Mamy świadomość, ze współczesny świat narzuca określony styl wychowania człowieka nowej ery : otwartego i kreatywnego, potrafiącego krytycznie spojrzeć na siebie i otaczający go świat, tak aby czerpać z niego to, co wartościowe, i jednocześnie być jego twórcą. Cel wychowania polega na tym, aby obudzić, rozwinąć i utrwalić w każdym dziecku zarodek twórczych uzdolnień, dostarczając mu potrzebnej wiedzy, doświadczeń i wiedzy. Zawarte w programie metody i ćwiczenia rozwijające twórczość wzmacniają motywację dzieci do tworzenia, umożliwiają odkrywanie i rozwijanie talentów tkwiących w ich umysłach i ciałach, są również sposobem na „ rozładowanie” negatywnego napięcia i stresu, co jest obecnie ważne, gdy coraz częściej stykamy się z agresją i znerwicowaniem wśród dzieci.

„Moje prawa” – program własny mgr Jolanty Paduch.
Pragnąc, aby prawa dziecka zawarte w Konwencji Praw dziecka ratyfikowanej także przez Polskę znały i respektowały nasze dzieci, włączyliśmy ten program do naszej pracy.
Celem programu jest wprowadzenie dzieci w świat wyższych wartości uniwersalnych. Znajomość tych wartości oraz umiejętność ich zastosowania jest niezbędna w dzisiejszym świecie. Mamy świadomość, że „ wyposażenie” dzieci w umiejętność tolerancji, sprawiedliwości, poszanowania godności jest ważne i korzystne nie tylko z punktu widzenia dobra dziecka, ale i całego społeczeństwa. Przy pomocy różnych metod i technik, takich jak drama, pantomima chcemy rozbudzać świadomość małego dziecka oraz uświadamiać dzieciom istnienie praw uchwalonych właśnie dla nich oraz dostarczyć wiedzy, jak tych praw bronić, jak zachować się w sytuacji zagrożenia i do kogo zwrócić się o pomoc.