Organizacja przedszkola

„Przedszkole twórcze i przyjazne”

 W naszym przedszkolu profesjonalną opiekę, zabawę i naukę znajdą dzieci w wieku od 3 do 5 lat

Działamy po to, aby:

  • Nasze dzieci – rozwijały się wszechstronnie i były dobrze przygotowane do nauki w szkole XXI wieku
  • Ich rodzice – darzyli nas zaufaniem;
  • Pracownicy przedszkola – mieli satysfakcję z wykonywanej pracy;
  • Przedszkole – cieszyło się uznaniem w środowisku

Pracę wychowawczą opieramy na wartościach zaakceptowanych przez pedagogikę przedszkolną oraz na promocji zdrowego stylu życia. Zapewniamy dzieciom profesjonalną opiekę, wysoką jakość nauczania i wychowania przy zastosowaniu nowatorskich metod pracy, atmosferę wzajemnego zaufania, klimat życzliwości, bogatą ofertę zajęć dodatkowych, zajęcia wspierające rozwój dziecka. Wszystko po to, aby Wasze dzieci rozwijały się w sprzyjającym środowisku, były solidnie przygotowane do nauki w szkole, w dynamicznie rozwijającym się świecie XXI wieku !

W naszym przedszkolu znajdziecie:

  • Ciepłą atmosferę i troskliwą opiekę
  • Uśmiech na co dzień
  • Wiele ciekawych i rozwijających zabaw dla każdego dziecka
  • Zajęcia dodatkowe – j. angielski, gimnastyka korekcyjna,
  • Opiekę logopedyczną
  • Opiekę psychologa

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) – zwanego dalej RODO oraz postanowień ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1000) informuję, że:

1. Administratorem Danych Osobowych w Przedszkolu Nr 325, z siedzibą w Warszawie 02-760 przy ul. Kaspijskiej 5 – zwanym/ą dalej Placówką, jest jej Dyrektor Pani Jolanta Paduch

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Placówce jest Pan Leszek Świątek .

3. Pani/Pana dane osobowe, dane dziecka lub dzieci, dane osób trzecich (upoważnionych przez Panią/Pana do odbioru dzieci z Placówki) przetwarzane będą w celu: wypełnienia obowiązków i realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych Placówki określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 roku, poz. 996, 1000 i 1290), ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2198, 2203 i 2361) oraz gdy jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w punkcie 3 niniejszego dokumentu odbiorcą danych osobowych Pani/Pana, dziecka lub dzieci, osób trzecich będą: administrator danych osobowych, pracownicy Placówki, organy nadzoru administracyjnego i pedagogicznego, podmioty zewnętrzne realizujące na rzecz Placówki zadania w zakresie: edukacji, organizacji pracy Placówki, opieki i wychowania z zachowaniem zapisów przytoczonego na wstępie RODO oraz zgodnie z obowiązującym prawem.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres pobytu / nauki dziecka w Placówce oraz po tym czasie przez okres wskazany w odrębnych przepisach.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu – w zakresie wynikającym z postanowień art. 15 ÷ 18 oraz 20 ÷ 21 RODO.

7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem – art. 7 ust. 3 RODO.

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Placówce przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych własnych i dziecka jest dobrowolne. Brak jednak zgody na przetwarzanie danych osobowych może skutkować nieprzyjęciem dziecka do Placówki.

10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.