KORONAWIRUS

Szanowni Państwo ,

w załączeniu przekazujemy materiały oraz wszelkie wytyczne związane z COVID-19 dotyczące Przedszkola Nr 325 .

http://przedszkole325.pl/wp-content/uploads/2020/11/list-prezydenta-m.st-.-warszawy-w-zwiazku-z-proba-zastraszania-przez-men-nauczycieli-i-uczniow.pdf

Procedura zawieszenia zajęć:

http://przedszkole325.pl/wp-content/uploads/2020/10/procedurazawieszeniezajec.pdf

Schemat zawieszania zajęć:

http://przedszkole325.pl/wp-content/uploads/2020/10/schemat-zawieszeniezajec.pdf

Instrukcja Bezpieczeństwa i procedury Przedszkola Nr 325 w związku z COVID-19:

http://przedszkole325.pl/wp-content/uploads/2020/10/Instrukcja-Bezpieczenstwa-i-procedury-dla-Przedszkola-Koronawirus-wersja-10.2020-1.doc

Informacje GIS; MZ :

http://przedszkole325.pl/wp-content/uploads/2020/05/Wytyczne-GIS-i-MZ.pdf

http://przedszkole325.pl/wp-content/uploads/2020/05/Wytyczne-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3.pdf

Procedura Przedszkola Nr 325 : http://przedszkole325.pl/wp-content/uploads/2020/05/Procedura-Postepowania-COVID.docx

W poniższych załącznikach znajdą Państwo informacje dotyczące:

  • Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z otwarciem przedszkoli
  • Instrukcja mycia rąk
  • Instrukcja dezynfekcji rąk
  • Instrukcja prawidłowego nakładania i zdejmowania maseczki
  • Instrukcja prawidłowego nakładania i zdejmowania rękawiczek.

http://przedszkole325.pl/wp-content/uploads/2020/05/Wytyczne-przeciwepidemiczne-Glownego-Inspektora-Sanitarnego-w-zwiazku-z-otwarciem-przedszkoli.pdf

http://przedszkole325.pl/wp-content/uploads/2020/05/Instrukcja-mycia-rak.png

http://przedszkole325.pl/wp-content/uploads/2020/05/Instrukcja-dezynfekcji-rak.jpg

http://przedszkole325.pl/wp-content/uploads/2020/05/Instrukcja-prawidlowego-nakladania-i-zdejmowania-maseczki.png

http://przedszkole325.pl/wp-content/uploads/2020/05/Instrukcja-prawidlowego-nakladania-i-zdejmowania-rekawiczek.png

Informacja o zawieszeniu zajęć

http://przedszkole325.pl/wp-content/uploads/2020/05/Informacja-o-zawieszeniu-zajec.odt

Szanowni Państwo,

w związku z zapowiedziami uruchomienia placówek oświatowych w najbliższym
czasie, pojawiają się zalecenia nakładające na ich dyrektorów obowiązek
mierzenia temperatury dzieciom, gościom i pracownikom. W tej sytuacji będą
gromadzone dane dotyczące stanu zdrowia tych osób, a więc będzie następowało
przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych. Stanowisko w tej
sprawie zajął Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzając, iż taki
pomiar jest zgodny z prawem w sytuacji, gdy wynika z decyzji GIS, która to
instytucja jedynie jest uprawniona do określania czynności koniecznych do
realizacji w czasie pandemii.

W ocenie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych podstawą prawną do
podejmowania takich działań w przepisach ochrony danych osobowych jest art.
9 ust. 2 lit. i) RODO, który wskazuje, że szczególne kategorie danych
(dotyczące zdrowia) można przetwarzać, gdy jest to niezbędne ze względów
związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich
jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi,
jeżeli wynika to z przepisów prawa.

Przepis ten koresponduje zatem z regulacjami krajowymi z dziedziny walki z
pandemią COVID-19. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) – tzw. specustawy, Główny Inspektor
Sanitarny posiada uprawnienia, aby oddziaływać na inne podmioty oraz na
zmiany w obowiązujących przepisach, a także wskazywać na przyjmowanie
właściwych rozwiązań.

Specustawa daje szereg możliwości realizowania zadań przez Głównego
Inspektora Sanitarnego, który ustala ogólne kierunki działania organów służb
sanitarnych. Na podstawie nowych przepisów posiada on również uprawnienia do
wprowadzania dodatkowych rozwiązań – mając na uwadze konieczność
uregulowania pewnych kwestii oraz podjęcia niezbędnych działań związanych ze
zwalczaniem epidemii. W ocenie Prezesa art. 17 specustawy nie wyklucza
możliwości wprowadzenia przez pracodawców, czy przedsiębiorców ww. rozwiązań
mających na celu zwalczanie COVID-19. W związku z tym, jeżeli inspektor
sanitarny uzna, że niezbędne jest przyjęcie rozwiązania w postaci mierzenia
temperatury pracownikom i innym osobom wchodzącym na teren zakładu pracy,
instytucji, urzędu, czy też pozyskiwania od pracowników oświadczeń
dotyczących ich stanu zdrowia, może skorzystać z właściwego dla niego środka
prawnego, w efekcie czego na zakład pracy nałożony zostanie obowiązek w
postaci decyzji o dokonywaniu pomiaru temperatury czy też zbieraniu
oświadczeń pracowników dotyczących ich stanu zdrowia.

Zatem wszelkie działania, jakie będzie podejmował inspektor sanitarny oraz
podmioty, na które będzie on oddziaływał, będą wynikały z przepisów prawa,
które regulują jego działania oraz z ww. decyzji, wytycznych oraz zaleceń –
czyli uprawnień wynikających ze specustawy. Środki te będą stanowiły
podstawę prawną tych działań, w tym podstawę do przetwarzania danych
osobowych dotyczących stanu zdrowia. Przepisy prawa nie regulują, jaka
wysokość temperatury daje podstawę do stwierdzenia, że pracownik jest chory
bądź zarażony wirusem COVID-19. Dlatego też to służby sanitarne, a nie
pracodawca, podejmując określone działania wskazują w konkretnych
przypadkach na przyjmowanie właściwych rozwiązań.

Nawiązując do kwestii związanych z realizacją obowiązku informacyjnego
należy zaznaczyć, że administrator ma obowiązek przekazać osobom, których
dane osobowe przetwarza wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie.
Oczywiście informacja może być przekazana np. poprzez jej wywieszenie na
tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej, itd. Niemniej jednak osoba,
której dane dotyczą, powinna zostać poinformowana o nowym celu
przetwarzania, podstawie prawnej, zakresie danych – najpóźniej w momencie
zbierania danych.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wskazuje, że przepisy o ochronie
danych osobowych nie przeciwstawiają się podejmowanym działaniom związanym z
przeciwdziałaniem COVID-19. Podkreśla natomiast, że podejmowane rozwiązania
przez przedsiębiorców, pracodawców i inne podmioty będą legalne, jedynie w
sytuacji, jeżeli administrator będzie realizował je na podstawie przepisów
prawa – zgodnie z zasadą legalności określoną w art. 5 ust. 1 RODO. W tej
sprawie podstaw prawnych należy szukać w rozwiązaniach wyznaczanych przez
Głównego Inspektora Sanitarnego.

Pełne stanowisko UODO: https://uodo.gov.pl/pl/138/1516