Deklaracja Dostępności Cyfrowej

Deklaracja Dostępności

Przedszkole nr 325 ul. Kaspijska 5 w Warszawie
zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności dotyczy strony internetowej: przedszkole325.pl

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie zostało poddane przeglądowi dnia: 2020-04-10.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

osoba kontaktowa – Dyrektor Przedszkola Nr 325 – Wioletta Szczepaniuk,
adres e-mail – p325@eduwarszawa.pl,
numer telefonu – 22-842-56-23

Na powyższy adres e-mail można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury wnioskowo- skargowej

Każda osoba ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Istnieje możliwość zażądania udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać :

-dane osoby zgłaszającej żądanie,

-wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli: Przedszkole Nr 325 położone jest przy ul. Kaspijskiej 5 w Warszawie. Do jednokondygnacyjnego budynku Przedszkola prowadzi wejście przez drzwi zewnętrzne, zabezpieczone zamkiem szyfrowym. Osoby nieposiadające kodu do drzwi wejściowych proszone są o ożycie dzwonka znajdującego się z lewej strony wejścia głównego. Do wejścia oprócz schodów prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich. Pracownik sekretariatu udzieli informacji interesantowi.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind: Budynek jest parterowy, bez schodów i wind. Z holu głównego istnieje możliwość dotarcia do niezbędnych dla interesantów pomieszczeń; sekretariat, dyrektor przedszkola, kierownik gospodarczy, toaleta niedostosowana dla osób niepełnosprawnych.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych, miejsc parkingowych:
  W Przedszkolu nie jest wdrożony system kolejkowy. Z uwagi na płaską powierzchnię podłóg nie mają zastosowania pochylnie, platformy itp. Nie ma systemu informacji głosowych.
  W pobliżu budynku Przedszkola nie znajduje się wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 4. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
  Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku Przedszkola Nr 325. Warunkiem wejścia na teren budynku przedszkola z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do placówki z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
 5. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:
  W Przedszkolu nr 325 przy ul. Kaspijskiej 5 nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych