Archiwum autora: przedszkole325

Dyżur wakacyjny

Szanowni Państwo,

przekazujemy informacje o terminie przerwy w funkcjonowaniu przedszkola Nr 325  w lipcu  2020 r.

Przedszkole nr 325ul. Kaspijska 5od 1 lipca do 17 lipca

Poza ustaloną przerwą przedszkole w okresie zbliżających się wakacji będzie prowadziło zajęcia dla dzieci tj. w okresie od 20.07.2020- 31.08.2020.

Zmiana organizacji pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach w lipcu i sierpniu 2020 r. Zamiast tzw. dyżurów wakacyjnych, sześć tygodni pracy placówki.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci i przy braku wytycznych ze strony rządowej, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo przy ewentualnym otwarciu placówek, zmieniamy  organizację pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w lipcu i sierpniu 2020 r.

Jeśli przepisy na szczeblu krajowym umożliwią otwarcie placówek oświatowych, to w lipcu i sierpniu 2020 r. dzieci będą mogły przez 6 tygodni uczęszczać do swojego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole. Przez okres 2,5 tygodnia placówki pozostaną zamknięte. Terminy pracy i przerwy w funkcjonowaniu poszczególnych placówek zostaną określone po ich uzgodnieniu przez dyrektorów wspólnie z radami rodziców.

W celu zapewnienie dzieciom i nauczycielom bezpieczeństwa, przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach nie będą prowadziły opieki dla dzieci z innych placówek.

Dotychczas stosowana w m.st. Warszawie organizacja tzw. dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, wiążąca się z przemieszczaniem dzieci między placówkami, zwiększałaby niebezpieczeństwo zarażenia wirusem.

Pełna informacja o harmonogramie pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie lipiec – sierpień 2020 r. zostanie opublikowana w drugiej połowie maja br.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji na dyżur wakacyjny znajdą Państwo na stronie Biura Edukacji

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki-dyzury-wakacyjne

GÓRA GROSZA 2020

Deklaracja Dostępności Strony Cyfrowej

Deklaracja Dostępności

Przedszkole nr 325 ul. Kaspijska 5 w Warszawie
zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności dotyczy strony internetowej: przedszkole325.pl

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie zostało poddane przeglądowi dnia: 2020-04-10.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

osoba kontaktowa – Dyrektor Przedszkola Nr 325- Jolanta Paduch ,
adres e-mail – p325@edu.um.warszawa.pl,
numer telefon – 22-842-56-23

Na powyższy adres e-mail można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury wnioskowo- skargowej

Każda osoba ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Istnieje możliwość zażądania udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać :

-dane osoby zgłaszającej żądanie,

-wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli: Przedszkole Nr 325 położone jest przy ul. Kaspijskiej 5 w Warszawie. Do jednokondygnacyjnego budynku Przedszkola prowadzi wejście przez drzwi zewnętrzne, zabezpieczone zamkiem szyfrowym. Osoby nieposiadające kodu do drzwi wejściowych proszone są o ożycie dzwonka znajdującego się z lewej strony wejścia głównego. Do wejścia oprócz schodów prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich. Pracownik sekretariatu udzieli informacji interesantowi.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind: Budynek jest parterowy, bez schodów i wind. Z holu głównego istnieje możliwość dotarcia do niezbędnych dla interesantów pomieszczeń; sekretariat, dyrektor przedszkola, kierownik gospodarczy, toaleta niedostosowana dla osób niepełnosprawnych.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych, miejsc parkingowych:
  W Przedszkolu nie jest wdrożony system kolejkowy. Z uwagi na płaską powierzchnię podłóg nie mają zastosowania pochylnie, platformy itp. Nie ma systemu informacji głosowych.
  W pobliżu budynku Przedszkola nie znajduje się wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 4. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
  Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku Przedszkola Nr 325. Warunkiem wejścia na teren budynku przedszkola z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do placówki z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
 5. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:
  W Przedszkolu nr 325 przy ul. Kaspijskiej 5 nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych

APEL MAZOWIECKIEJ POLICJI

Mazowiecka Policja Apeluje!

 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

 

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

Od 1 kwietnia do odwołania, osoby do 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki dorosłego opiekuna.

Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego, usprawiedliwia obecność dzieci i młodzieży na ulicach i innych miejscach publicznych.

Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi, który dotyczy także rodzin i bliskich.

Wyłączeni z tego obowiązku będą:

– rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),

– a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

 

Ponadto został wprowadzony zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich, a także terenów zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych czy ogródków jordanowskich.

 

Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do przebywania, przemieszczania i gromadzenia się ludzi, w tym młodzieży i rodziców z dziećmi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie.

Prosimy o respektowanie nowych zasad bezpieczeństwa! Uczulmy także dzieci i młodzież na przestrzeganie tych zasad!

Brak respektowania obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej może skutkować pociągnięciem Państwa do odpowiedzialności prawnej.

Pozwoli to nam wszystkim uniknąć bądź zminimalizować ryzyko zarażenia.

Drodzy uczniowie!
Mazowiecka Policja apeluje:

 

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

Od 1 kwietnia do odwołania, osoby które nie ukończyły 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki osób dorosłych.

Dlatego na ulicach i innych miejscach publicznych możecie przebywać tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub jakiegoś innego dorosłego.

Zaniechajcie wychodzenia z domu jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne!

Unikajcie miejsc publicznych!

Respektujcie wszelkie zasady bezpieczeństwa pamiętając, że za nieprzestrzeganie przepisów możecie być pociągnięci do odpowiedzialności prawnej!

NOWY Apel Koronawirus

Zwierzęta naszych pól i lasów

Grupa Pszczółek intensywnie pracowała nad poznaniem wszystkich tajemnic lasów i pół. Dzieci poznały zwierzęta,jakie żyją na polach i w lasach. Przy tym poznały kolejną literkę „U”. Zakończeniem zajęć było wykonanie pracy plastycznej-polnej myszki z kół origami. 90451979_2974708479263115_978553387236720640_n  89550067_803414140143597_97130002499239936_n90083251_512941439378302_1329296041719103488_n